8bar bikes FHAIN v3 Lookbook

8bar bikes FHAIN v3

Lookbook shoot of the 8bar FHAIN v3 for 8bar bikes. Berlin 2017.